OGP Hakkında…

Açık Yönetim Ortaklığı (OGP: Open Government Partnership)

            2011 yılında, kurumlarını daha açık hale getirmek amacı ile 8 ülkenin başlattığı bu insiyatif, günümüzde 65 ülkeye genişlemiştir. Bu gün, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum, açık devlet reformlarını hayata geçirmek için el ele çalışmaktadırlar.   

OGP yapısı genel olarak şu kısımlardan oluşur:

 • OGP Destek Birimi: Tüm üye ülkelerin sekreteryalığını yapar.
 • OGP Yürütme Kurulu (SC)

 

Yürütme Kurulu’nda 3 alt komite bulunur:

 • Yönetişim ve Liderlik Komitesi (GL: Governance & Leadership) – Yürütme komitesi olarak görev yapar.
 • Kriter ve Standartlar Komitesi (CS: Criteria & Standards)
 • Öğrenme ve Destek (PLS: Peer Learning & Support)

Ayrıca OCP IRM (Independent Reporting Mechanism), eylem planlarına ve ilerleme raporlarının koordinasyonuna katkıda görev alır.

OGP üyeliği için 3 temel adım gerekmektedir:

 1. OGP’ye katılıma ilişkin, ülkeden gönderilen resmi niyet mektubu (Bu niyet mektubu, yayınlanmış olan OGP prensiplerine uyulacağı anlamına gelmektedir)
 2. OGP Standartlarına göre hazırlanmış Eylem Planı
 3. OGP IRM ile koordineli çalışarak, eylemlere ilişkin hazırlanan ilerleme raporu

Bu süreçte, üye ülkelerden beklenen 5 temel prensip şu şekildedir:

 1. Açık Devlet Deklarasyonu’nun[1] üst seviye onaylanması
 2. Ülke eylem planının bir parçası olarak, somut bir taahhüt belgesinin hazırlanması
 3. Sivil katılım ve sivil toplumun aktif katılımını sağlayacak şekilde ulusal eylem planının hazırlanması
 4. İlerlemelere ilişkin bağımsız raporların hazırlanması
 5. En iyi uygulamaların, tecrübelerin, teknik desteğin, teknolojilerin ve uygun kaynakların ortaya konularak OGP üyesi diğer ülkelerde de bu alanda ilerleme kaydedilmesine destek verilmesi

Temel Kavramlar:

 • Saydamlık , şeffaflık (Transparency)
 • Hesap Verilebilirlik (Accountability)
 • Açıklık (Openness)
 • Açık Yönetim (Open Government)

OGP Katılım Kriterleri:

 • Finansal Saydamlık
  • 2010 Open Budget Index
 • Bilgi Edinme Hakkı
  • 2010 Open Society Institute Justice Initiative
 • Mal Beyanında Bulunma
  • Dünya Bankası
 • Vatandaşların Kamusal Süreçlere Aktif Katılımı
  • EIU Democracy Index’s Civil Liberties sub-indicator 

OGP Temel İlkeler

 • Saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi,
 • Vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması,
 • Açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkanların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi,

OGP – Somut Taahhütler

 • Kamusal hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi,
 • Kamuda dürüstlüğün artırılması ve yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele,
 • Kamusal ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli yönetimi,
 • Daha güvenli bir toplumsal yapının oluşturulması,
 • Özel sektörde kurumsal sorumluluk ve hesap verilebilirliğin artırılması. 

OGP tarafından 3 Mart 2015 tarihinde, 2014 Yıllık Raporu yayınlanmıştır.[2]

2014 Yılında Rakamlarla OGP:

 • 3 ülke daha OGP’ye katılmıştır (Bosna Hersek, Fransa, Tunus)
 • 7 tanesi ilk kez olmak üzere toplam 36 ülke, Açık Devlet Eylem Planlarını yaklaşık 900 taahhüt maddesi ile güncellemişlerdir.
 • Taahhütten eyleme geçiş sürecinde, 200’e yakın tamamlanmış eylem örnek eylem olarak seçildi.
 • 35 Rapor yayınlandı. Yaklaşık 1.000 eylemi içeren diğer raporların gözden geçirme süreci devam ediyor.
 • Sosyal medyadan OGP gelişmelerini takip edenlerin sayısı %63 artarak 32.300’e ulaştı.
 • Açık Devlet alanında düzenlenen yarışmaya 33 ülke katıldı.
 • Anahtar Açık Devlet problemlerine ilişkin düzenlenen 25 webinara 1855 kişi katıldı.
 • OGP tarafından 3 bölgede (Latin Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik) düzenlenen bölgesel toplantılara 1.000’den fazla katılım sağlandı.
 • Asya Kalkınma Bankası ile yapılan ortaklıkla birlikte, çok taraflı ortaklıkların sayısı 5’e çıktı. (UNDP, OECD, IADB (Inter-American Development Bank), ADB (Asian Development Bank). Ayrıca OAS (Organization of American States) ve CEPAL (Economic Comission for Latin America and Caribbean) ile çalışmalara devam edilmektedir.
 • OGP web sayfasını kullanan kullanıcı sayısı %30 artarak 160.000’i aştı.
 • 28 Ülkenin eylem planları oluşturulurken, çalışmanın SMART (Specific, Measurable, Answerable, Relevant, Time-Bound) yapıda olmalarına ilişkin  OGP Destek Birimi tarafından katkı sağlandı.
 • Ağustos 2014 itibarı ile OGP Gazetesi yayınlanmaya başladı.[3]
 • 2013 yılı sonunda oluşturulan 5 tematik çalışma grubu (Hukuki Açıklık, Mali Açıklık, Doğal Kaynaklarda Şeffaflık, Açık Veri, Bilgiye Erişim), 2014 yılında 13 ülkenin eylem plan taslaklarına katkı sağladılar.
 • Ülke ve ulusal sivil toplum örgütü liderleri arasındaki işbirliğine iyi örneklerden birisi Gürcistan’dır. Bu işbirliği çerçevesinde, yeni eylem planında daha geniş kamu paylaşımı organize etme sorumluluğu paylaşılmıştır. Bununla birlikte aktif sivil katılımcılığın daraldığı ülke örnekleri de maalesef mevcuttur. Bu alanın geniş tutulması, Açık Devlet Deklarasyonu’nun temel prensibi olarak görülmektedir. Bu prensipler, 24 Eylül 2014’deki OGP Yürütme Kurulu’nda yayınlanmıştır.[4]

 

Diğer OPG Kaynakları:

 • OGP 2015-2018 Strateji Dokümanı[5]

Strateji 4 temel bileşenden oluşmaktadır:

      Üst Seviye Politik Taahhüt Oluşturma

      Reformların gerçekleştirilmesi için kamu personelini güçlendirme

      OGP’de sivil toplum katılımını genişletme

      Sonuçlar için hesap verilebilirliği teşvik etme

Strateji çerçevesinde 5 yıl boyunca OGP IRM için 24 milyon dolarlık bütçe hedeflenmiştir. 2015 itibarı ile üye ülkelerden, gelir seviyeleri ile orantılı biçimde yıllık aidat beklenmektedir.                  

[1] http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration

[2] http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/2014%20OGP%20Annual%20Report.pdf

[3] http://www.opengovpartnership.org/node/5451

[4] http://www.opengovpartnership.org/blog/joe-powell/2014/10/27/ogp-steering-committee-agrees-new-response-policy

[5] http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/4YearAP-Online.pdf

[6] http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%20ArticlesGov%20March%2019%202014_1.pdf

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: